SOLUTIONS FOR
EVERY SIZE OF BUSINESS

3 โซลูชัน เพื่ออาคารที่แตกต่าง

02

SOLUTIONS

เพราะความต้องการที่หลากหลาย เราจึงออกแบบโซลูชันระบบความปลอดภัย 3 รูปแบบ
คือ ระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Total Solution) ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Intelligent Solution)
และระบบความปลอดภัยเฉพาะทาง (On-Demand Solution) ครอบคลุมทุกรูปแบบอาคาร ตั้งแต่อาคารขนาดเล็ก
ไปจนกระทั่งกลุ่มอาคาร และอาคารสูงระฟ้า

1

Intelligent Solution

การรักษาความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ สำหรับอาคารที่ต้องการ
ความปลอดภัยขั้นสูง และอาคารอัจฉริยะยุคใหม่เพียบพร้อมด้วย
เทคโนโลยีชั้นนำที่ทำงานสอดรับประสานกันอย่างเป็นระบบ และครบวงจร

Building Security System

การรวมทุกระบบความปลอดภัย และการจัดการอาคาร
ที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้เป็นหนึ่ง
คือหัวใจสำคัญของเรา

Building Automation System (BAS)

ระบบควบคุม และจัดการอาคารอัตโนมัติ
ช่วยดูแลระบบหลักในอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2

Total Solution

การรักษาความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ สำหรับอาคารที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูง
และอาคารอัจฉริยะยุคใหม่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ
ที่ทำงานสอดรับประสานกันอย่างเป็นระบบ

3

On-Demand Solution

การรักษาความปลอดภัยเฉพาะทาง สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษแตกต่าง
จากอุตสาหกรรมอื่นๆ

Building without Solution?

อาคารที่ขาดความพร้อมด้านระบบความปลอดภัยในจุดต่างๆ จะทำให้ผู้อาศัยไม่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อธุรกิจ
ขาดความมั่นใจในการใช้บริการ และยากเกินจะแก้ไขหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด


Control Room

ห้องควบคุมเป็นหัวใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
ของอาคารผ่านระบบต่างๆ แต่หากระบบเหล้านี้ไม่ทำงานประสานกัน
ย่อมทำให้ปัญหาเล็กๆ ลุกลามบานปลายได้ หรือไม่สามารถหาสาเหตุ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

Office Area

ห้องควบคุมเป็นหัวใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
ของอาคารผ่านระบบต่างๆ แต่หากระบบเหล้านี้ไม่ทำงานประสานกัน
ย่อมทำให้ปัญหาเล็กๆ ลุกลามบานปลายได้ หรือไม่สามารถหาสาเหตุ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

Reception Area

ห้องควบคุมเป็นหัวใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
ของอาคารผ่านระบบต่างๆ แต่หากระบบเหล้านี้ไม่ทำงานประสานกัน
ย่อมทำให้ปัญหาเล็กๆ ลุกลามบานปลายได้ หรือไม่สามารถหาสาเหตุ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

Car Parking Area

ห้องควบคุมเป็นหัวใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
ของอาคารผ่านระบบต่างๆ แต่หากระบบเหล้านี้ไม่ทำงานประสานกัน
ย่อมทำให้ปัญหาเล็กๆ ลุกลามบานปลายได้ หรือไม่สามารถหาสาเหตุ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

How does Intelligent Solution work?

เชื่อมต่อทุกระบบความปลอดภัยให้ทำงานประสานอย่างราบรื่น ปัญหาที่จุดหนึ่ง สามารถรับรู้จากจุดอื่นๆได้ เพื่อทำการป้องกัน
ตรวจเช็ค ติดตาม แก้ไขอย่างทันท่วงที และกลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากระบบความปลอดภัย
ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว Intelligent Solution ยังดูแลครอบคลุมไปถึงระบบควบคุม และจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS )
ควบคุมการใช้พลังงาน ประหยัดการใช้ทรัพยากร และทำงานควบคู่ไปกับระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Building Security System


Building Automation System
(BAS)


How does Total Solution work?

ดูแลความปลอดภัยภายในอาคารระดับพื้นฐาน เพื่อความสบายใจของผู้ใช้อาคาร และผู้อยู่อาศัย
ให้ทุกพื้นที่มีแต่ความอุ่นใจ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาที่จุดไหน ก็สามารถตรวจเช็ค ป้องกัน และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที


Building Security System

ENHANCE YOUR
BUILDING SECURITY

Integrated System

หัวใจสำคัญของ ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม คือการรวบรวมระบบความปลอดภัย
ที่หลากหลายให้สามารถทำงานสอดรับประสานกันเป็นหนึ่งเดียว
ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้การบริหารอาคารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เรายังออกแบบ
ระบบความปลอดภัยให้สามารถทำงานร่วมกันกับระบบควบคุม
และจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System (BAS))
เช่น ควบคุมการ เปิด-ปิดไฟ และแอร์ และแจ้งเตือนเมื่อระบบควบคุม
การเข้าออกอาคาร และกล้องวงจรปิดของอาคารมีความผิดปรกติ

Advanced Building Safety & Security

รักษาความปลอดภัย ความมั่นคงของชีวิต และทรัพย์สินตลอด 24 ชม.
ผ่านหลากหลายเทคโนโลยีทันสมัยทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ระบบเข้าออกอาคาร
ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบดับเพลิง
ไปจนกระทั่งระบบควบคุม และจัดการอาคารอัตโนมัติ

Efficient Report & Summary

มีการสรุป และประมวลผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารอาคารเห็นปัญหา และข้อบกพร่องอย่างตรงจุด

Technical Support & Maintenance

ให้คำปรึกษา และวางแผนระบบอย่างเข้าใจ พร้อมบริการดูแล
หลังการติดตั้งด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Customized Service

มีบริการออกแบบโซลูชันสำหรับอาคารที่มีความต้องการแตกต่าง
จากอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุด